js判断传入参数是否为质数

2020-08-19

function fn(input) {
 input = parseInt(input,10);
 return isPrime(input) ? 'is prime' : 'not prime';
}

function isPrime(input) {
 if (input < 2) {
  return false;
 } else {
  for (var i = 2; i <= Math.sqrt(input); i++) {
   if (input % i == 0) {
    return false;
   }
  }
 }
 return true;
}
留言回复
我们只提供高质量资源,素材,源码,坚持 下了就能用 原则,让客户花了钱觉得值
上班时间 : 周一至周五9:00-17:30 期待您的加入