js判断字符串出现最多的字符,并统计次数

2020-08-19

//js实现一个函数,来判断一个字符串出现次数最多的字符,并统计这个次数

  function countStr(str){
    var obj = {};
    for(var i = 0, l = str.length,k; i < l ;i++){
      k = str.charAt(i);
      if(obj[k]){
        obj[k]++;
      }else{
        obj[k] = 1;
      }
    }
    var m = 0,i=null;
    for(var k in obj){
      if(obj[k] > m){
        m = obj[k];
        i = k;
      }
    }
    return i + ':' + m;
  }
留言回复
我们只提供高质量资源,素材,源码,坚持 下了就能用 原则,让客户花了钱觉得值
上班时间 : 周一至周五9:00-17:30 期待您的加入